Disclaimer

Algemeen
Het staat een ieder vrij, toegang te zoeken tot deze website en van de inhoud kennis te nemen. Zijn keuze om de hier aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk tot zich te nemen, impliceert de stilzwijgende verklaring van de bezoeker, kennis te hebben genomen van de bepalingen in deze disclaimer, deze bepalingen te begrijpen, ermee in te stemmen en zich eraan gebonden te achten.
Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel bij de samenstelling en weergave van de inhoud van de website is gestreefd naar juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie, kan de bezoeker daaraan geen recht ontlenen. De interpretatie van de informatie en de keuzes die de bezoeker op grond daarvan maakt, zijn voor zijn eigen rekening en risico.
Iedere aansprakelijkheid van de website-eigenaar voor schade van welke aard dan ook, door de bezoeker of derden op zijn instigatie geleden ten gevolge van het gebruik van de website, is mitsdien nadrukkelijk uitgesloten.
De website-eigenaar behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder gehouden te zijn daarover enige mededeling te doen, de inhoud aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.
Toegankelijkheid van de website voor de bezoeker is afhankelijk van vele factoren, die zich voor een belangrijk deel buiten de macht van de website-eigenaar bevinden. Dien ten gevolge aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele (tijdelijke) ontoegankelijkheid, ongeacht of die ontoegankelijkheid hem verweten kan worden.
Door gebruikers geplaatste inhoud
Gebruikers hebben de mogelijkheid inhoud op de website te plaatsen daar waar men reacties op blogs kan geven. De website-eigenaar controleert van tevoren de inhoud, maar is er niet aansprakelijk voor. Aanstootgevende inhoud wordt logischerwijs geweerd. Eventuele klachten kunnen middels email of het contactformulier worden ingediend en zullen met spoed worden onderzocht.
Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website bestaat uit creatieve uitingen die worden beschermd door het merkenrecht, auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. Daarbij gaat het om tekst, foto’s, producten van grafische vormgeving, logo’s, afbeeldingen, tekeningen, video’s en  handelsnamen.
Alle eigendomsrechten komen toe aan de website-eigenaar of diens licentiegevers. De bezoeker mag de hier aanwezige informatie benutten voor eigen gebruik, echter is het hem niet toegestaan deze integraal of gedeeltelijk te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of anderszins te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbenden.
Uitzonderingen gelden in geval van regels van dwingend recht (zoals het citaatrecht) en wanneer zulks uitdrukkelijk en voorafgaand is vermeld.
Gelinkte websites
Over de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt, heeft de website-eigenaar geen zeggenschap en mitsdien aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van die websites. De bezoeker dient zich er derhalve van bewust te zijn dat het gebruik maken van links of verwijzingen naar andere websites, op eigen risico plaats vindt.
Beweringen op deze en aan Mindtrain gelinkte websites, zoals LeefAllergievrij.com
De hierna genoemde dienstverlener is Tatiana van Gaasbeek. En voor “dienst” geldt tevens “product”.

De beweringen die op deze en andere webpagina’s van Leef Allergievrij staan, zijn gebaseerd op resultaten uit de praktijk. Klanten hebben zowel live als online positieve resultaten geboekt en de dienstverlener is zelf ervaringsdeskundige. Desalniettemin mag hier niet de conclusie uit worden getrokken dat ook jij zulke positieve resultaten behaalt door het volgen van de aangeboden diensten. Het is namelijk niet alleen afhankelijk van de dienst, maar ook van de eigen inzet en de complexiteit van de casus. Uiteraard ligt er tevens een grote verantwoordelijkheid bij de dienstverlener. Zij zal altijd transparant zijn in haar manier van informatie verschaffen en zal jou zo goed als zij kan van de benodigde informatie voorzien. Enerzijds om een weloverwogen keuze te kunnen maken met betrekking tot een aan te schaffen dienst. Anderzijds om zoveel mogelijk resultaat te kunnen halen uit die dienst. Deelnemen aan de Leef Allergievrij programma’s is op eigen risico. Hoewel het volkomen veilig is bij gebruik volgens de voorschriften, kunnen er geen harde garanties gegeven worden. Om deze reden mag de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel negatief effect tijdens of na de dienst te hebben afgenomen of het eventueel niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Belangrijke waarden van Leef Allergievrij zijn gezondheid, betrouwbaarheid en vrijheid. Dit houdt ook in dat een reguliere aanpak mag gecombineerd worden met een alternatieve methode. M.a.w. de dienstverlener zal nooit van jou eisen dat je moet stoppen met bijvoorbeeld medicatie. Het is jouw verantwoordelijkheid als klant om hierover, wanneer gewenst, bij voorkeur in overleg met een arts, te beslissen en de mogelijke gevolgen van die beslissing te accepteren.

Leef Allergievrij is onderdeel van Mindtrain.

Op 21-04-2021 zijn de algemene voorwaarden en pagina’s geüpdatet in het kader van de Privacy Wet en de bescherming van klantengegevens. Er wordt zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, zodat jouw privacy gewaarborgd is.