Disclaimer

Algemeen
Het staat een ieder vrij, toegang te zoeken tot deze website en van de inhoud kennis te nemen. Zijn keuze om de hier aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk tot zich te nemen, impliceert de stilzwijgende verklaring van de bezoeker, kennis te hebben genomen van de bepalingen in deze disclaimer, deze bepalingen te begrijpen, ermee in te stemmen en zich eraan gebonden te achten.
Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel bij de samenstelling en weergave van de inhoud van de website is gestreefd naar juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie, kan de bezoeker daaraan geen recht ontlenen. De interpretatie van de informatie en de keuzes die de bezoeker op grond daarvan maakt, zijn voor zijn eigen rekening en risico.
Iedere aansprakelijkheid van de website-eigenaar voor schade van welke aard dan ook, door de bezoeker of derden op zijn instigatie geleden ten gevolge van het gebruik van de website, is mitsdien nadrukkelijk uitgesloten.
De website-eigenaar behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder gehouden te zijn daarover enige mededeling te doen, de inhoud aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.
Toegankelijkheid van de website voor de bezoeker is afhankelijk van vele factoren, die zich voor een belangrijk deel buiten de macht van de website-eigenaar bevinden. Dien ten gevolge aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele (tijdelijke) ontoegankelijkheid, ongeacht of die ontoegankelijkheid hem verweten kan worden.
Door gebruikers geplaatste inhoud
Gebruikers hebben de mogelijkheid inhoud op de website te plaatsen daar waar men reacties op blogs kan geven. De website-eigenaar controleert van tevoren de inhoud, maar is er niet aansprakelijk voor. Aanstootgevende inhoud wordt logischerwijs geweerd. Eventuele klachten kunnen middels email of het contactformulier worden ingediend en zullen met spoed worden onderzocht.
Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website bestaat uit creatieve uitingen die worden beschermd door het merkenrecht, auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. Daarbij gaat het om tekst, foto’s, producten van grafische vormgeving, logo’s, afbeeldingen, tekeningen, video’s en  handelsnamen.
Alle eigendomsrechten komen toe aan de website-eigenaar of diens licentiegevers. De bezoeker mag de hier aanwezige informatie benutten voor eigen gebruik, echter is het hem niet toegestaan deze integraal of gedeeltelijk te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of anderszins te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbenden.
Uitzonderingen gelden in geval van regels van dwingend recht (zoals het citaatrecht) en wanneer zulks uitdrukkelijk en voorafgaand is vermeld.
Gelinkte websites
Over de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt, heeft de website-eigenaar geen zeggenschap en mitsdien aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van die websites. De bezoeker dient zich er derhalve van bewust te zijn dat het gebruik maken van links of verwijzingen naar andere websites, op eigen risico plaats vindt.